Samorządowe Publiczne Przedszkole w Poraju Leśne Skrzaty


Idź do treści

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna


 

W Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Poraju Leśne Skrzaty, na podstawie

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010r Nr. 228, poz.1487) został powołany zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, w tym w szczególności:

ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne,

w tym szczególne uzdolnienia.

 

Zespół tworzy się niezwłocznie dla dziecka posiadającego orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ale również po otrzymaniu od nauczyciela informacji stwierdzającej, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Również rodzic może zgłosić na piśmie Dyrektorowi Przedszkola potrzebę objęcia jego dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczna ze względu na potrzeby rozwojowe, edukacyjne lub szczególne uzdolnienia. 

 
W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Poraju Leśne Skrzaty odbywają się następujące zajęcia:

 

  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - osoba prowadząca mgr Justyna Morgała

        PONIEDZIAŁEK 8.15 - 9.00 (cztery razy w miesiącu)

 

  • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - osoba prowadząca mgr Hanna Ptak

        CZWARTEK 8.00 - 9.00 (trzy razy w miesiącu)

 

  • zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci - osoba prowadząca mgr Joanna Górniak

        CZWARTEK 8.15 - 9.00 (cztery razy w miesiącu)

Zajęcia są bezpłatne. Koszt zajęć pokrywa Organ Prowadzący – Gmina Poraj.  .

.

 


                                                                                                                 Opracowanie: mgr Beata Rajczyk

                                                                                                                                                mgr Monika Dworaczek


Powrót do treści | Wróć do menu głównego